290658_small.jpg
กิจกรรมเครื่องดื่มแอลกฮอล์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

290658_small01.jpg
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

220658_small.jpg
ร่วมจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

190658_10.jpg
เรื่อง มาตรการ 5 ด กับการจัดระเบียบร้านจำหน่ายสุรารอบสถานศึกษา
 : ผู้บันทึกข้อมูล