23022558_01-thumb.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 83 ปี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_1854-thumb.jpg
นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายชุมพล ฐิตยารักษ์ )และคณะ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1422848426238-thumb.jpg
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปาง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1421653140105-thumb.jpg
ร่วมงานวันรัฐพิธีและร่วมกิจกรรม มทบ 32 วันที่ 18 มกราคม 2558
 : ผู้บันทึกข้อมูล