1421653140105-thumb.jpg
ร่วมงานวันรัฐพิธีและร่วมกิจกรรม มทบ 32 วันที่ 18 มกราคม 2558
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1421653023800-thumb.jpg
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารค่ายประตูผา มทบ.32 ลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

0.jpg
มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

0.jpg
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง นำบุคลากรเข้าอวยพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
 : ผู้บันทึกข้อมูล