ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
IMG_6410-thumb.jpg
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

10154690-thumb.jpg
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล