1414633414053-thumb.jpg
สัมมนาโครงการยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1414392275945-thumb.jpg
วันปิยมหาราช
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_3884-thumb.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางออกตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์สถานบริการ
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1414392315272-thumb.jpg
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมกับ คบจ.ลำปาง เป็นเจ้าภาพการประชุมสภากาแฟ
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล